...
Profesjonalny Gabinet Kosmetologii i Kosmetyki Kielce
Godziny pracy i konsultacji

Poniedziałek do Piątku 09:00 - 20:00 Sobota 09:00 - 15:00

facebook instagram YouTube
Image Alt

Regulamin

Regulamin Gabinetu Kosmetologii La Santé

W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych i kosmetologicznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

1. Postanowienia ogólne

 1. Klienci Gabinetu Kosmetologii La Santé są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.
 2. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 3. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
 4. Nasze promocje i rabaty nie łączą się. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na zabiegi świadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 5. Za usługi świadczone w Gabinecie Kosmetologii La Santé płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, przelewem na wskazane konto oraz w systemie MediRaty. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 6. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu Gabinetu Kosmetologii La Santé odpowiada Klient. Personel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty klientów pozostawione bez opieki.
 7. Gabinet nie odpowiada za dzieci Klientów pozostawionych bez opieki. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 8. W Gabinecie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów oraz spożywania alkoholu.
 9. Do Gabinetu nie wolno wprowadzać zwierząt.
 10. W Gabinecie podczas wykonywania zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
 11. Opłacone wcześniej usługi stanowią zadatek. Za opłacone zabiegi/ karnety oraz vouchery zwrot nie przysługuje.
 12. Istnieje możliwość zamiany opłaconego zabiegu na inny z ewentualną dopłatą, przy czym każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie i nie będzie to stanowiło precedensu.
 13. Gabinet Kosmetologii La Santé zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku sił wyższych, nagłych, niezależnych od pracownika Gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.
 14. Ewentualne zażalenia należy kierować do właścicielki Gabinetu Sylwii Heinrich pod adresem e-mail: s.heinrich@lasantekielce.com  zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą zostać nierozpatrzone.
 15. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Gabinet w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. Gabinet Kosmetologii La Santé dołoży wszelkich starań, aby reklamacje Klienta były rozwiązywane możliwie szybko oraz w sposób najkorzystniejszy dla Klienta.

2. Klient Gabinetu Kosmetologii La Santé

 1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 3. Klient Gabinetu Kosmetologii La Santé zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i  P. Poż., oraz wykonywania poleceń pracowników Gabinetu Kosmetologii La Santé.
 4. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.

3. Zabiegi

 1. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu Enbio najwyższej klasy B, z certyfikatem urządzenia medycznego. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 2. Klient będący naszym gościem pierwszy raz zobowiązany jest do przybycia 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu, w celu wypełnienia „Karty Pacjenta Gabinetu Kosmetologii La Santé”, która jest niezbędna do wykonania zabiegu.
 3. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania. Pracownik nie ma natomiast obowiązku zdradzania szczegółów zabiegu (techniki i know-how poznanego na szkoleniach), które nie mają wpływu na bezpieczeństwo czy ewentualne skutki zabiegu.
 4. Przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 5. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 6. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na jego przebieg, w szczególności o:

– chorobach serca,

– używaniu rozrusznika serca,

– chorobach nowotworowych,

– stanach zapalanych w fazie ostrej,

– przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych (np. HIV, WZW etc.),

– ciąży lub okresie połogowym,

– posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych),

– przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi,

– chorobach układu: limfatycznego, krwionośnego, nerwowego, psychicznego, skóry, kostnego

– przyjmowaniu leków fotouczulających oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

 1. Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie.
  W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Gabinetu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 2. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 3. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 4. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 5. Personel Gabinetu Kosmetologii La Santé zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.).
 6. Zamówienie usługi w Gabinecie Kosmetologii La Santé jest równoznaczny oświadczeniem Klienta, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

4. Bony podarunkowe / karnety zabiegowe / zaproszenia

 1. Bon podarunkowy to bon na zabiegi sprzedawane w Gabinecie Kosmetologii La Santé na określoną kwotę który zostaje nabyty przez klienta, dalej zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanym dalej Obdarowanym.
 2. Bony upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów w Gabinecie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Bon podarunkowy jest wypisywany dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
 4. Ważność Zaproszenia upominkowego wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu Gabinetu Kosmetologii La Santé w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega końca.
 5. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Bony podarunkowe, natomiast Gabinet dopuszcza możliwość zamiany na inny zabieg w równowartości zakupionego / podarowanego Bonu.
 6. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu z informacją o płatności bonem.
 7. Zakup Bonu podarunkowego, jest równoznaczne z tym, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 8. Zakup pakietu zabiegów w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie należnych odstępów między zabiegami oraz wykorzystanie całego pakietu tak, aby rezultaty były najkorzystniejsze dla klienta.
 9. Każdy karnet objęty jest terminem ważności (do 12 miesięcy od zakupu).
 10. Zaproszenie upoważnia do jednorazowego rabatu w postaci 10 % na zabiegi powyżej 150 zł. W przypadku kiedy posiadacz zaproszenia poleci zabiegi osobie trzeciej i ta osoba zakupi zabiegi powyżej 150 zł, wówczas posiadacz otrzyma 30 % rabat na przyszły zabieg a osoba trzecia 20 % rabat.

5. Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Do rezerwacji i zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.